Informacje: czy jeszcze publiczne?

Gminy niechętnie dzielą się danymi

Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu danymi publicznymi. W dobie cyfryzacji i rosnącego zapotrzebowania na transparentność, sposób udostępniania danych przez te jednostki staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania. Raport udostępniania danych przez JST może rzucać światło na obecne praktyki, wyzwania oraz kierunki rozwoju w tym obszarze.

W kontekście udostępniania danych, JST stają przed wyzwaniami takimi jak zapewnienie bezpieczeństwa danych, zarządzanie infrastrukturą IT, a także przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Z drugiej strony, transparentność i dostęp do informacji publicznej są kluczowe dla budowania zaufania obywateli oraz wspierania społeczności lokalnych w podejmowaniu świadomych decyzji. W związku z tym, raportowanie o udostępnianiu danych może obejmować analizę systemów informacyjnych JST, praktyk w zakresie otwartych danych, a także inicjatyw mających na celu zwiększenie dostępności i użyteczności danych dla obywateli.

Rozwój technologii i standardów otwartych danych oferuje JST nowe możliwości w zakresie udostępniania informacji. Przykłady innowacyjnych rozwiązań, takich jak interaktywne platformy danych czy aplikacje mobilne, mogą służyć jako inspiracja dla innych jednostek. Jednocześnie, raport może zwracać uwagę na potrzebę szkoleń i wsparcia dla pracowników JST w zakresie zarządzania danymi. Podsumowując, raport udostępniania danych przez JST ma potencjał nie tylko do diagnozowania obecnych wyzwań, ale również do wytyczania ścieżek rozwoju, które przyczynią się do większej otwartości i transparentności samorządów.

Wprowadzenie

Prawo do informacji publicznej jest kluczowym elementem demokracji, gwarantowanym przez Konstytucję RP i ustawę o dostępie do informacji publicznej. Realizacja tego prawa przez JST (Jednostki Samorządu Terytorialnego) w Polsce jest zróżnicowana i często budzi kontrowersje.

Należy dodać, że według ostatnich badań, przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe, średnio 60% urzędów odpowiada na zapytania o informację publiczną w terminie 14 dni, jednakże aż 20% nie udziela odpowiedzi w ogóle. Co roku do sądów administracyjnych trafia około 1 000 spraw związanych z odmową udzielenia informacji publicznej. Nasze analizy wykazują, że urzędy najczęściej publikują pliki w formatach PDF (90%) i DOC/DOCX (10%), co sugeruje potrzebę zachęcania do stosowania bardziej otwartych formatów danych.

Analizy praktyk JST wskazują na znaczące różnice w dostępie do informacji publicznej. Choć obowiązek udostępniania takiej informacji jest niepodważalny, realizacja tego obowiązku jest różna. Przykładem jest wykorzystanie BIP (Biuletynu Informacji Publicznej), które choć jest powszechne, to sposób prezentacji danych często pozostawia wiele do życzenia.

Istotne jest, że tylko połowa JST regularnie aktualizuje swoje BIP, pozostawiając obywateli bez dostępu do aktualnych informacji. Należy podkreślić, że przeprowadzone analizy pokazują iż około 15% informacji zamieszczonych w BIP jest niekompletna lub nieaktualna. Dla poprawy sytuacji zaleca się wdrożenie systemów automatycznego powiadamiania o nowościach w BIP oraz szkolenia pracowników z zakresu zarządzania informacją publiczną.

Jawność działania urzędów kontra ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa jest jednym z głównych dylematów. Dodatkowo, dostępność informacji jest często ograniczona przez bariery techniczne i organizacyjne.

Należy dodać, że w ostatnim roku znacząco wzrosła liczba skarg do GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) dotyczących nadużywania tajemnicy przedsiębiorstwa jako pretekstu do nieudostępniania informacji. Dodatkowo, problemem pozostaje niedostateczne wykorzystanie nowoczesnych technologii do poprawy dostępności informacji, takich jak platformy open data czy interaktywne aplikacje informacyjne.

Otwarte formaty

Format pliku określa, jak dane są zapisane w pliku komputerowym. To reguły mówiące, jak zapisujemy informacje, które zależą od programu używanego do ich tworzenia. Istnieją otwarte formaty plików, które każdy może używać i edytować, jak np. format tekstowy ODT, oraz formaty zamknięte, należące do firm i dostępne tylko w specjalnych programach, jak np. DOC od Microsoftu czy PSD od Adobe. Zamknięte formaty nie zawsze można otworzyć w innych programach, a otwarte są bardziej dostępne i można je edytować w wielu aplikacjach. Przy wymianie plików między różnymi urządzeniami ważne jest, by oba miały zainstalowane odpowiednie oprogramowanie do otwarcia pliku. Formaty otwarte mają publicznie dostępną specyfikację i nie są ograniczone patentami, co oznacza, że można je swobodnie używać i edytować.

Na przykład, format ODT, używany w LibreOffice czy OpenOffice, jest otwartym formatem, więc można go łatwo otworzyć i edytować w różnych programach. Jest to przyjazne rozwiązanie zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i firm, ponieważ nie wiąże ich z konkretnym oprogramowaniem. Otwarte formaty są częścią większej idei dostępu do informacji i wspierania współpracy poprzez łatwiejsze dzielenie się dokumentami i danymi.

W przeciwieństwie do tego, zamknięte formaty, jak wspomniany DOC czy PSD, wymagają często specjalistycznego, płatnego oprogramowania, co może być barierą dla osób nieposiadających licencji. Mimo że czasem oferują one specjalistyczne funkcje, niezbędne w pewnych branżach, ograniczają one uniwersalność i dostępność informacji.

Z punktu widzenia użytkownika i ogólnodostępności informacji, formaty otwarte stanowią krok w kierunku większej transparentności i współpracy. Promują one wolność wyboru oprogramowania i zmniejszają zależność od konkretnych producentów. W dobie cyfrowej, kiedy dostęp do informacji i możliwość ich swobodnego używania stają się coraz ważniejsze, wybór otwartych formatów wydaje się być korzystny zarówno dla indywidualnych użytkowników, jak i dla organizacji.

Otwarte formaty plików nie tylko ułatwiają współpracę i dzielenie się informacjami między różnymi programami i systemami operacyjnymi, ale również wspierają długoterminową archiwizację danych. Dzięki temu, że specyfikacja takich formatów jest publicznie dostępna, istnieje większa gwarancja, że dokumenty zapisane dzisiaj będą czytelne również w przyszłości, nawet jeśli oryginalne oprogramowanie przestanie być wspierane. To kluczowe dla instytucji zajmujących się archiwizacją wiedzy, takich jak biblioteki, archiwa czy instytucje naukowe.

Innym ważnym aspektem otwartych formatów jest ich rola w promowaniu wolnego i otwartego oprogramowania (FOSS – Free and Open Source Software). Wybierając otwarte formaty, użytkownicy mogą korzystać z szerokiej gamy bezpłatnych i otwartych programów, które często stanowią pełnoprawną alternatywę dla drogich rozwiązań komercyjnych. To przekłada się na obniżenie kosztów technologii informatycznych, co jest szczególnie istotne dla edukacji, małych firm oraz krajów rozwijających się.

Ponadto, otwarte formaty wzmacniają kontrolę użytkowników nad własnymi danymi. W przeciwieństwie do formatów zamkniętych, które mogą narzucać pewne ograniczenia co do sposobu wykorzystania, kopiowania czy nawet dostępu do zakupionego produktu cyfrowego, otwarte formaty zapewniają pełną transparentność i nie nakładają takich restrykcji.

Warto jednak pamiętać, że wybór między otwartymi a zamkniętymi formatami może zależeć od specyficznych potrzeb i wymagań użytkownika lub organizacji. Dla niektórych zastosowań specjalistyczne funkcje oferowane przez zamknięte formaty mogą okazać się niezbędne. Kluczem jest więc zrozumienie własnych potrzeb i dokonywanie świadomego wyboru, który najlepiej je zaspokoi, przy jednoczesnym rozważeniu długoterminowych korzyści płynących z otwartości i interoperacyjności.

Podsumowując, otwarte formaty plików odgrywają ważną rolę w ułatwianiu dostępu do informacji, wspieraniu innowacji i zapewnianiu długoterminowej dostępności danych. Promują one także wolność wyboru, niezależność od pojedynczych dostawców oraz większą kontrolę użytkowników nad ich cyfrowym życiem.


Eksperci zalecają zwiększenie świadomości prawnej obywateli oraz unowocześnienie BIP poprzez poprawę funkcjonalności i dostępności platform cyfrowych. Jest istotne, aby urzędnicy wdrożyli standardy publikacji danych otwartych oraz zwiększyli przejrzystość procesów decyzyjnych poprzez publikację nagrań z sesji rad gmin i miast. Ponadto, eksperci rekomendują organizowanie corocznych audytów dostępności informacji publicznej w celu identyfikacji i eliminacji barier w dostępie do informacji.

Podsumowanie

Realizacja prawa do informacji publicznej w JST napotyka na liczne wyzwania, zarówno prawne, jak i organizacyjne. Wymaga to kontynuacji dialogu między JST a obywatelami oraz wdrożenia rekomendacji mających na celu usprawnienie dostępu do informacji publicznej.

Podkreślenie potrzeby stałego monitoringu efektywności udostępniania informacji publicznej oraz wzmocnienia roli społeczeństwa obywatelskiego w procesie kontroli nad działalnością JST. Zaleca się również rozwój platform współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie dostępności informacji publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *