CRIP – wszystkie dane publiczne w jednym miejscu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniło Centralne Repozytorium Informacji Publicznej. Jest to przejrzysta platforma do eksploatacji danych publicznych z różnych źródeł. Co ważne, Repozytorium korzysta z otwartego API.

Na razie zasoby CRIP są ograniczone, ale już dziś można tam znaleźć mnóstwo przydatnych informacji. Pamiętajcie jednak, że powstanie Repozytorium nie oznacza wcale, że przestaliście mieć możliwość wysyłania prośby o udostępnienie danych publicznych do instytucji państwowych. Wciąż mają one równe dwa tygodnie na ich przekazanie.

Czym jest Centralne Repozytorium Informacji Publicznej?

Centralne Repozytorium to narzędzie informatyczne, która ułatwia dostęp i ponowne wykorzystywanie tzw. zasobów informacyjnych – informacji publicznej o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz będących elementami zasobu informacyjnego jednostek informacji publicznej (np. tekst, raport, tabela, sprawozdanie, prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo).

Strona dostępna jest tutaj: CRIP.

Na bazie zasobów informacyjnych można budować innowacyjne produkty i usługi, np. aplikacje mobilne czy serwisy internetowe.

Z perspektywy użytkownika Centralne Repozytorium to wygodne narzędzie, które pozwala na dotarcie z jednego miejsca do zasobów informacyjnych pochodzących od wielu różnych instytucji.

Jakie akty prawne są podstawą dla Centralnego Repozytorium?

Centralne Repozytorium zostało wskazane w Ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) jako jeden z trybów dostępu i ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Na podstawie ustawy wydane zostały następujące rozporządzenia:

– Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej,
– Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej.

Uzależnienie energetyczne
Darmowa Szkoła Dziennikarstwa Danych

Pierwsze rozporządzenie dotyczy technicznych standardów funkcjonowania Centralnego Repozytorium, a zatem opisuje, jak repozytorium działa, w jaki sposób przechowywane i opisywane są zasoby informacyjne w nim udostępniane (tzw. standard metadanych).

Drugie rozporządzenie wskazuje, jakie zasoby informacyjne mają być udostępniane w repozytorium, jak często aktualizowane oraz jak powinny zostać przygotowane przed ich udostępnieniem w systemie.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej wdraża do polskiego prawa instytucję ponownego wykorzystywania, która na poziomie Unii Europejskiej została określona w dyrektywie z 2003 r. W 2013 r. ta dyrektywa została znowelizowana i doprecyzowała wybrane kwestie dot. ponownego wykorzystywania, w tym wyraźniej zasygnalizowała kwestię udostępniania informacji w formatach Krajowych Ram Interoperacyjności ułatwiających ich ponowne wykorzystywanie.

Wspomniane dyrektywy dostępne są w europejskim dzienniku ustaw:
Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Jak korzystać z Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej?

Podstawowym sposobem dostępu do zasobów Centralnego Repozytorium jest strona www.danepubliczne.gov.pl.

Każdy użytkownik może przeszukiwać zasoby informacyjne wedle kryterium podmiotowego, po kategoriach lub słowach kluczowych oraz przy użyciu wyszukiwarki. Po wyszukaniu użytkownik ma dostęp do metadanych oraz linków powiązanych z zasobami i jednostkami informacji publicznej.

Użytkownik może także utworzyć konto w CRIP, jeśli chce tworzyć swoje indywidualne zestawienia zasobów informacyjnych lub mieć dostęp do swojej historii wyszukiwań.

Założenie konta wymaga podania jedynie adresu poczty elektronicznej oraz określenia hasła.

Korzystanie z Centralnego Repozytorium jest możliwe także przez interfejs programistyczny (API), który został udostępniony z myślą o profesjonalistach – twórcach aplikacji i usług.

Kto udostępnia zasoby informacyjne w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej?

Dostawcami zasobów są:
– organy administracji rządowej,
– fundusze celowe,
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
– Narodowy Fundusz Zdrowia,
– państwowe instytuty badawcze,
– państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, późn.zm. – Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2013 r. poz. 675.).

Dostawcy udostępniają swoje zasoby w Centralnym Repozytorium, cyklicznie je aktualizują oraz dbają o to, by zasoby były dostępne i możliwe do pobrania. Rozporządzenie będzie aktualizowane w przyszłości, aby kolejne instytucje mogły udostępniać swoje zasoby w Centralnym Repozytorium.

Czy możliwy jest dostęp do zasobów Centralnego Repozytorium dla aplikacji, z wykorzystaniem interfejsu programistycznego (API)?

Tak, możliwy jest dostęp przez interfejs programistyczny (API). Możliwe jest zbudowanie różnorodnych aplikacji, które będą korzystały z zasobów zawartych w Centralnym Repozytorium. Aplikacje powinny respektować warunki ponownego wykorzystania zasobów informacyjnych oraz jednostek informacji publicznej, których metadane zawarte są w Centralnym Repozytorium. Dla większości zasobów nie ma ograniczeń ich ponownego wykorzystania, jednak w przypadku niektórych zasobów czy jednostek informacji publicznej takie ograniczenia mogę być zdefiniowane przez dostawcę zasobu (instytucję udostępniającą ten zasób).

Źródło: danepubliczne.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *